Положення про Редакційну раду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

ВГО «Українська асоціація власників зброї» № 12.08. 2013

 


1. Редакційна рада є дорадчим органом з особливим статусом при ВГО «Українська асоціація власників зброї», який створений виключно з метою підготовки Законопроекту "Про зброю".

 

2. У своїй діяльності Редакційна рада керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а також ухваленим відповідно до нього Регламентом Редакційної ради.

 

Редакційна рада у своїй діяльності керується також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

 

3. Діяльність Редакційної ради ґрунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

 

4. Основними завданнями Редакційної ради є:

 

узагальнення практики реалізації Законів України та відповідних підзаконних актів у сфері обігу зброї, пропозицій і рекомендацій щодо їх вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного права;

 

підготовка та схвалення Концепції написання Закону України «Про зброю»;

 

підготовка на основі Концепції безпосередньо Законопроекту «Про зброю» та попереднє його схвалення;

 

організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів обговорення Законопроекту «Про зброю»;

 

доопрацювання за результатами громадського і фахового обговорення Законопроекту «Про Зброю»;

 

схвалення Законопроекту «Про Зброю» та подання депутатам для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу IV Конституції України.

 

5. Редакційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

 

створювати свої робочі органи та планувати їх діяльність;

 

одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян, наукових установ, вищих навчальних закладів та інших установ і організацій необхідні інформацію, матеріали і документи;

 

надсилати в установленому порядку до вітчизняних, іноземних і міжнародних наукових та експертних організацій підготовлені Редакційною радою документи для їх експертної оцінки;

 

залучати до роботи Редакційної ради вітчизняних та іноземних учених-правознавців (за їх згодою);

 

запрошувати на пленарні засідання Редакційної ради представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, наукових установ, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій, вітчизняних та іноземних учених-правознавців для участі в обговоренні відповідних питань;

 

організовувати проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, соціологічних опитувань, а також інших заходів з питань діяльності Редакційної ради;

 

забезпечувати висвітлення діяльності Редакційної ради в засобах масової інформації та на веб-сайті ВГО «Українська асоціація власників зброї».

 

6. Редакційна рада взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, з об'єднаннями громадян, іншими інститутами громадянського спільства, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними.

 

7. Редакційна рада створюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів Ради, які беруть участь в її роботі на громадських засадах і мають рівні права.

 

8. До складу Редакційної ради входить не більше 25 членів, які є громадянами України, мають відповідну фахову підготовку і досвід роботи у сферах державотворення і правотворення, користуються авторитетом у суспільстві та, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу Редакційної ради за згодою.

 

9. Персональний склад Редакційної ради затверджується Наглядовою радою ВГО «Українська асоціація власників зброї».

 

10. Голова Редакційної ради:

 

здійснює керівництво діяльністю Редакційної ради, скликає і веде її пленарні засідання, підписує прийняті Редакційною радою рішення;

 

головує на засіданнях Редакційної ради;

 

представляє Редакційну раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації.

 

9. Заступник Голови Редакційної ради виконує:

 

обов'язки Голови Редакційної ради в разі його відсутності;

 

доручення Голови Редакційної ради.

 

10. Секретар Редакційної ради:

 

відповідає за організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Редакційної ради, підготовку питань порядку денного її пленарних засідань;

 

виконує доручення Голови Редакційної ради.